جاذبه های گردشگری

جنگل سنگی ، چین


بیشتر درختان جنگل ایالت دورافتاده یوانان در چین را صخره های سنگی بزرگ تشکیل…

غار مرمر – شیلی


فرسایش خاک  در طول 6 هزار سال، منظره ای مواج و مرمرین به دیواره های این غار…